Zakres świadczonych usług

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT)
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • rozliczanie podatku dochodowego pracowników
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe
 • inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta